Energi?

Allt som lever, allt som rör sig, alla motorer kräver energi för att utföra ett arbete. Bakterier, kroppens alla celler och tekniska uppfinningar använder energi för att utföra sina arbeten.

Var finns det energi?

Det finns många energikällor på och omkring jorden. Nya källor som vi inte använt så mycket av än. Vinden, vattnet, solen och kanske kraften i blixtens urladdningar. Meteorer, kometer eller annat från rymden som kommer in i jordens atmosfär. Det finns varma källor, vulkaner och gasfyndigheter.

Det finns flera miljoner år gamla döda rester efter växter och djur som begravts och omvandlats till användbar energi. Dessa senast nämnda kallas fossila källor. Ett fossil är en förstenad rest eller lager med råolja som är kvar idag efter en sedan miljoner år död växt eller dött djur. Då pratar vi om energislag som olja och gas.

Nu borrar norrmännen i Nordsjön men i framtiden har de inga ytor kvar att hämta upp inte heller araber eller afrikaner eller indoneser kan hämta mer. Med de kända källorna och med det vi i västvärlden förbrukar idag menar en av våra lärare att vi har ungefär 80 år kvar innan de kända reserverna tar slut. Vi måste tänka på nya sätt.

Varför tänka framtid?

Vi människor, djur och växter lever för att reproducera oss. Vi lever för vår avkomma. Vår avkomma måste också få energi för sina framtida avkommor. Tar energin slut tar också vi slut. Därför måste vi tänka framåt. Vi har en del teknik redan. Människor är kreativa. Vi är fulla av idéer. Vi kan ändra våra vanor. Vi måste börja nu för att ge vår avkomma ett juste arv.

Vad är en energikälla? En energikälla är som mat och finns naturligt överallt omkring oss på jorden. Energi finns i olika former och den kan omvandlas till användbara energiformer. Exempel på olika energikällor vi använder oss av är uran, kol, olja, vindar, strömmande vatten, solinstrålning, ved eller annan biomassa. Energikällor kan kombineras eller användas var för sig.

Svårigheter med förnybar och flyktig energi?

Ekvatorn är idealisk för solenergi. Där flödar solen halva dygnet året om. Solinstrålningen är inte kontinuerlig överallt på jorden eftersom jordplanetens rotation, omloppsbana och rörelser skapar årstider med olika mycket sol, vind eller vågor och halva dygnet är alltid natt utan solinstrålning. Vindarna påverkas också av jordens och solens rörelser. Även i Sverige ända upp i Norrland är från mars till sent in på hösten solinstrålningen fullt tillräcklig för att leverera tillräckliga energimängder vilka kan minska vår energiförbrukning från andra källor.

I vårt södra grannland Tyskland ligger man långt framme med tekniska landvinningar som möjliggör för människor att installera solpaneler i mycket högre utsträckning än vad vi gör. Därför måste vi överlista naturen för att omvandla värmeenergin till exempelvis rörelseenergi. Vi måste även spara eller ackumulera energin för att kunna använda energin när vi behöver den.

  • Installationskostnaderna har varit höga men är ständigt sjunkande vilket försvårat inköp. Svårigheter med utlandsköp är språkkunskaper nog, tullkostnader och tulldeklarationer är egna kapitel.
  • Konverteringar till svensk standard om produkter köps via Ebay eller Amazon eller importeras på egen hand.
  • Proffs som kan hantera installationer och förstår den nya tekniken är få. Anlita oss nyutbildade grabbar :-))
  • Kunskapsluckor är för gör-det-själv som jobbar på som ”Arga snickaren” eller novisen ett hinder.